Για μια σωστά μονωμένη ταράτσα και την απαλοιφή 100% της υγρασίας, θα πρέπει να γίνει:

  • Λεπτομερής καθαρισμός επιφάνειας με χρίση πιεστικού και σκούπισμα αυτής.
  • Πέρασμα όλης της επιφάνειας με πίσσα νερού.
  • Καθαίρεση του σοβά περιμετρικά των στηθαίων σε ύψος 20cm για την καλύτερη στεγανοποίηση.
  • Κατασκευή λουκιών περιμετρικά των στηθαίων με επισκευαστικό τσιμέντο έτσι ώστε να δημιουργηθεί γωνιά 1350 μεταξύ πλάκας και στηθαίου.
  • Τοποθέτηση θερμομονωτικής πλάκας από εξηλασμένη πολυστερόλη (FIBRAN) πάχους 5cm λ -0,035 W/m2 k
  • Τοποθέτηση υαλοπλέγματος πάνω από τη θερμομόνωση για την ενίσχυση της επομένης στρώσης του περλομπετού.
  • Διάστρωση με περλομπετό για να δοθούν οι απαιτούμενες ρήσεις προς τις υδρορροές ( 5-10 εκ) 1 με 1,50% κλιση.
  • Πέρασμα όλης της επιφάνειας με πίσσα βενζίνης ( σε όλη την επιφάνεια και όχι μόνο περιμετρικά) για τη επικόλληση της ασφαλιστικής μεμβράνης.
  • Τοποθέτηση εξαερισμού 1 κάθε 30τμ.
  • Κόλληση στεγανωτικής στρώσης με ελαστομερές ασφαλιστική μεμβράνη 6kg/m2 ( επικάλυψη λευκή ψηφίδα). Η επικάλυψη ενός ασφαλτόπανου με το άλλο κατά 10εκ καθώς και η ολική κόλληση με το δάπεδο γίνετε με χρήση φλόγιστρου.

Σε όλα τα επίμαχα και επικίνδυνα σημεία ( υδρορροές , γωνίες, βάσεις κιγκλιδωμάτων, κεραίες) τοποθετείτε δεύτερο ασφαλτόπανο και επιπλέον σφραγίζεται με ασφαλιστική μαστίχα. Σε όλες τις παραπάνω ραφές του ασφαλτόπανου καθώς και περιμετρικά των στηθαίων θα σφραγιστεί με μαστίχα.